Chat
1
Hướng Dẫn Chế Tạo Cánh

Hướng Dẫn Chế Tạo Cánh

23/01/2019

1. Chế Tạo Vũ Khí Chaos

Nguyên Liệu : 1 Chaos . 1 Trang Bị Cường Hóa 4 +Op1. Chế Tạo Cánh Cấp 1

Nguyên Liệu : 1 Chaos . 1 Vũ Khí Chaos   +Trang Bị Cường Hóa+ 4 +Op1. Chế Tạo Cánh Cấp 2

Nguyên Liệu : 1 Chaos .  Cánh Cấp 1   +Trang Bị Cường Hóa +4 +Op+ 1 Long Vũ

 

1. Chế Tạo Cánh Cấp 3

Nguyên Liệu : 1 Chaos .  1 Cre   +Trang Bị Cường Hóa +4 +Op+ 1  Thần Ưng Chi Vũ+1Thần ưng hỏa Chủng

1. Chế Tạo Cánh Cấp 4

Nguyên Liệu : 2 Chaos .  2 Cre   +Trang Bị Cường Hóa +4 +Op+ 2  Thần Ưng Chi Vũ  +2 Thần ưng hỏa Chủng + 1

 


Tin tức liên quan