Chưa phân loại

Hệ Thống Vũ Khí

Tân thủ tại Kiếm Thế Hoàng Long đã được hỗ trợ rương Vũ Khí Thần Sa , Thông qua các hoạt động quý đồng đạo có thểm kiếm Nguyên Liệu để Mua và khảm nạm Vũ Khí:

Công Thức Đổi Vũ Khí
Loại Vũ Khí Đồng Thường Nhận Lại(Đá Thần Sa)
Vũ Khí Thần Sa 222 Vạn 111
Vũ Khí Thần Binh 333 Vạn 222
Vũ Khí Ma Binh 444 Vạn 333
Vũ Khí Hạo Thiên 555 Vạn 444
Vũ Khí Huyền Thiên 666 Vạn 555
Vũ Khí Tử Không 777 Vạn 666
Vũ Khí Tử Dương 888 Vạn 777
Vũ Khí Tử Dương +1 999 Vạn 888
Vũ Khí Tử Dương +2 1111 Vạn 1000
Vũ Khí Tử Dương +3 1222 Vạn 1500
Vũ Khí Tử Dương +4 1333 Vạn 2000
Vũ Khí Tử Dương +5 1444 Vạn 2500
Vũ Khí Tử Dương +6 1555 Vạn 3000

 

 

Bảng Giá Mua Vũ Khí Tại Shop
Loại Vũ Khí Đá Thần Sa
Vũ Khí Thần Sa 222
Vũ Khí Thần Binh 444
Vũ Khí Ma Binh 666
Vũ Khí Hạo Thiên 888
Vũ Khí Huyền Thiên 1111
Vũ Khí Tử Không 1333
Vũ Khí Tử Dương 1555
Vũ Khí Tử Dương +1 1777
Vũ Khí Tử Dương +2 2000
Vũ Khí Tử Dương +3 3000
Vũ Khí Tử Dương +4 4000
Vũ Khí Tử Dương +5 5000
Vũ Khí Tử Dương +6 6000

❁ Khảm Nạm Vũ Khí:

➠ Đục Lỗ 1 Cần: 1000  Bảo Thạch Sinh Lực + 200 vạn đồng.

➠ Đục Lỗ 2 Cần: 1000  Bảo Thạch Kháng Tất Cả + 200 vạn đồng.

➠ Đục Lỗ 3 Cần: 1000  Bảo Thạch Tấn Công + 200 vạn đồng.

 

➠ Khảm Nạm Vũ Khí (không bùa): Cấp 1) 100  Bảo Thạch  + 100 vạn đồng .cấp tiếp theo: nguyên liệu* số cấp. thất bại sẽ bị hạ 1 cấp.

➠ Khảm Nạm Vũ Khí (có bùa): Cấp 1) 100  Bảo Thạch  + 100 vạn đồng + 1 bùa bảo toàn .cấp tiếp theo: nguyên liệu* số cấp. thất bại sẽ không bị hạ cấp.