Cẩm Nang

Bạch Hổ Đường Địa Ngục

Điều Kiện Tham Gia

  • Nhân sĩ cấp 100 trở lên và đã gia nhập Bang Hội.
  • Mỗi nhân sĩ được tham gia 2 lần/ngày.

Thời Gian Báo Danh

Thời Gian Địa Điểm
08h55 đến 09h00 NPC Hoạt Động
21h55 đến 22h00

 

Phần Thưởng

Boss Phần Thưởng Cố Định Phần Thưởng Ramdom
Thủ Lĩnh Sấm Đường Tặc 1 KNB Trung Trùng Sinh Đơn
30 Trùng Sinh Đơn Túi Mảnh Luyện Hóa
Đầu Ngựa
Thủ Lĩnh Thiết Đồ Tặc 1 KNB Đại Trùng Sinh Đơn
50 Trùng Sinh Đơn Túi Mảnh Luyện Hóa
Đầu Ngựa
Thủ Lĩnh Hộ Đồ Sứ 3 KNB Trung Trùng Sinh Đơn
80 Trùng Sinh Đơn Túi Mảnh Luyện Hóa
Đầu Ngựa