Tin Tức

Boss Thích Khách Hoàng Long (Boss Cá Nhân)

Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện: 08h30 – 12h30 – 18h30 – 20h30.

Vào đúng thời gian hệ thống sẽ thông báo hoạt động diễn ra.
Sau khi có thông báo quý đồng đạo di chuyển đến nơi chỉ định để tiêu diệt Thích Khách.
Sau khi tiêu diệt di chuyển về NPC Hoạt Động Để Nhận Thưởng.

Phần thưởng tiêu điệt Thích Khách:

  • 500.000.000 Exp
  • 1 Hoàng Long Kỳ Lệnh.
  • 30 Vạn Đồng.

Phần thưởng Hoàn Thành Nhiệm Vụ:

  • 1 Tỷ kinh nghiệm.
  • 100 Túi Mảnh Luyện Hóa.
  • 1 Bùa Bảo Toàn.
  • 50 Chân Nguyên Tu Luyện Đơn.
  • 50 Thánh Linh Bảo Hạp.

Map Diễn Ra Sự Kiện:

  • Map 105 ( Mạn Bắc Thảo Nguyên).