Tin Tức

Hệ Thống Chuyển Sinh

Khi Đạt Cấp Độ Tối Đa : 150

  • Đến gặp NPC Hoạt Động để tiến hành chuyển sinh.

Phần Thưởng Chuyển Sinh như sau :

Hệ Thống Chuyển Sinh
Lần Yêu Cầu Cấp Trờ Về Cấp Đồng (vạn) Thưởng
1 150 110 200 10 LB Trang Bị
2 150 110 400 20 LB Trang Bị
3 150 110 600 30 LB Trang Bị
4 150 110 800 40 LB Trang Bị
5 150 110 1000 50 LB Trang Bị
6 150 110 1200 60 LB Trang Bị
7 150 110 1400 70 LB Trang Bị
8 150 110 1600 80 LB Trang Bị
9 150 110 1800 90 LB Trang Bị
10 150 110 2000 100 LB Trang Bị