Cẩm Nang

Hệ Thống Vũ Khí

Công Thức Đổi Vũ Khí
Loại Vũ Khí Đồng Thường Nhận Lại(Đá Thần Sa)
Vũ Khí Thần Sa 222 Vạn 111
Vũ Khí Thần Binh 333 Vạn 222
Vũ Khí Ma Binh 444 Vạn 333
Vũ Khí Hạo Thiên 555 Vạn 444
Vũ Khí Huyền Thiên 666 Vạn 555
Vũ Khí Tử Không 777 Vạn 666
Vũ Khí Tử Dương 888 Vạn 777
Vũ Khí Tử Dương +1 999 Vạn 888
Vũ Khí Tử Dương +2 1111 Vạn 1000
Vũ Khí Tử Dương +3 1222 Vạn 1500
Vũ Khí Tử Dương +4 1333 Vạn 2000
Vũ Khí Tử Dương +5 1444 Vạn 2500
Vũ Khí Tử Dương +6 1555 Vạn 3000

 

 

Bảng Giá Mua Vũ Khí Tại Shop
Loại Vũ Khí Đá Thần Sa
Vũ Khí Thần Sa 222
Vũ Khí Thần Binh 444
Vũ Khí Ma Binh 666
Vũ Khí Hạo Thiên 888
Vũ Khí Huyền Thiên 1111
Vũ Khí Tử Không 1333
Vũ Khí Tử Dương 1555
Vũ Khí Tử Dương +1 1777
Vũ Khí Tử Dương +2 2000
Vũ Khí Tử Dương +3 3000
Vũ Khí Tử Dương +4 4000
Vũ Khí Tử Dương +5 5000
Vũ Khí Tử Dương +6 6000