Tin Tức

Hoạt Động Trong Tuần

Thời Gian Hoạt Động Thứ Hạng Phần Thưởng
20h00 (Thứ 2-5) Loạn Phái Quán Quân 300 Vạn Đồng + 300 Túi Luyện Hóa + 300 Bảo Thạch Mỗi Loại + 30 Hoàng Long Kỳ Lệnh.
Á Quân 200 Vạn Đồng + 200 Túi Luyện Hóa + 200 Bảo Thạch Mỗi Loại + 20 Hoàng Long Kỳ Lệnh.
Tứ Cường 100 Vạn Đồng + 100 Túi Luyện Hóa + 100 Bảo Thạch Mỗi Loại + 10 Hoàng Long Kỳ Lệnh.
Bát Cường 50 Vạn Đồng + 50 Túi Luyện Hóa + 50 Bảo Thạch Mỗi Loại + 5 Hoàng Long Kỳ Lệnh.
Vòng Loại 16 30 Vạn Đồng + 30 Túi Luyện Hóa + 30 Bảo Thạch Mỗi Loại + 3 Hoàng Long Kỳ Lệnh.
Khuyến Khích 20 Vạn Đồng + 20 Túi Luyện Hóa + 20 Bảo Thạch Mỗi Loại + 2 Hoàng Long Kỳ Lệnh.
20h00 (Thứ 6) Công Thành Chiến

(Giới Hạn 1IP 1 Nhân Vật)

Bang Chủ Top 1 5 KNB Đại + 30 Dẫn 1-6 + 300 Túi Luyện Hóa +20(HSD: 1 Tuần).
Thành Viên Top 1 3 KNB Đại + 20 Dẫn 1-6 + 200 Túi Luyện Hóa.
Thành Viên Top 2 2 KNB Đại + 15 Dẫn 1-6 + 100 Túi Luyện Hóa.
Thành Viên Top 3 1 KNB Đại + 10 Dẫn 1-6 + 50 Túi Luyện Hóa.
Thành Viên Top 4 5 KNB Trung + 5 Dẫn 1-6 + 30 Túi Luyện Hóa.
Cả Tuần Thương Hội Nhiệm Vụ 10 Túi Quà 10: 50 Bảo Kháng – Sinh Lực – Tấn Công.
Nhiệm Vụ 20 Túi Quà 20: 100 Bảo Kháng – Sinh Lực – Tấn Công.
Nhiệm Vụ 30 Túi Quà 30: 150 Bảo Kháng – Sinh Lực – Tấn Công.
Nhiệm Vụ 40 Túi Quà 40: 200 Bảo Kháng – Sinh Lực – Tấn Công + 20 KNB Tiểu.
Hàng Ngày Lâu Lan Cổ Thành RamDom Nhận Được Lâu Lan Bảo Rương (Mở ra nhận đc Vũ Khí Ma Binh Lâu Lan).
Hàng Ngày Hoa Mai Năm Mới Ngày 6 Lần RamDom Nhận Được Túi Quà Năm Mới, Kỹ năng Hỗ Trợ.
Hàng Ngày Thần Trùng Trấn Ngày 1 Lần RamDom Nhận Được Thần Sa 1-6.
Hàng Ngày Vận Tiêu Ngày 10 Lần 10 Vạn Đồng + 30 Túi Quà Năm Mới /1 Lần.
Cướp Tiêu Ngày 10 Lần 30 Túi Quà Năm Mới /1 Lần.

 

 

Thưởng Tống Kim ( Ngày 6 Trận : 11h00, 13h00, 15h00, 17h00, 21h00, 23h00)
Tổng Điểm Phần Thưởng Số Lượng Tính Chất
>=10000 Đồng Thường 100 Vạn Khóa
Lệnh Bài Trang Bị 3
LB Vận Tiêu 3
Túi Luyện Hóa 50
Lệnh Bài Chiến trường 50
Rương Ngọc Rồng 50
7000 – 9999 Đồng Thường 50 Vạn Khóa
Lệnh Bài Trang Bị 2
LB Vận Tiêu 2
Túi Luyện Hóa 40
Lệnh Bài Chiến trường 40
Rương Ngọc Rồng 40
5000 – 6999 Đồng Thường 30 Vạn Khóa
Lệnh Bài Trang Bị 1
LB Vận Tiêu 1
Túi Luyện Hóa 30
Lệnh Bài Chiến trường 30
Rương Ngọc Rồng 30
3000 – 4999 Đồng Thường 20 Vạn Khóa
Lệnh Bài Trang Bị 1
Túi Luyện Hóa 20
Lệnh Bài Chiến trường 20
Rương Ngọc Rồng 20
1000 – 2999 Đồng Thường 10 Vạn Khóa
Lệnh Bài Trang Bị 1
Túi Luyện Hóa 10
Lệnh Bài Chiến trường 10
Rương Ngọc Rồng 10