Chưa phân loại

Nạp Thẻ Và Tích Lũy Nạp Thẻ

❁ Hoàng Long Kiếm là Sever gần như miễn phí nên quà tích lũy nạp thẻ khá là ít .

Rất nhiều hoạt động tại Hoàng Long Kiếm có thể cày được đồng. Quý đồng đạo nào không có thời gian cày thì có thể donate cho sever duy trì VPS hàng tháng và nhận lại đồng bù vào thời gian không cày được.

 

❁ Tỷ lệ quy đổi tại Hoàng Long Kiếm

100k VNĐ = 100 Xu = 1000 vạn đồng.

❁ Quà Nạp Lần Đầu

Quà Nạp Lần Đầu Số Lượng Tính Chất
Bùa Bảo Toàn 10 Khóa
Hoàng Long Kỳ Lệnh 10 Khóa
Chiến Trường Lệnh 1000 Khóa
Uy Danh 1000 Khóa
Kích Hoạt Kỹ Năng F1 +1 Khóa
Kích Hoạt Kỹ Năng F9 +1 Khóa
Ngân Nguyên Bảo 1000 Khóa

 

❁ Tích Luỹ Nạp Thẻ .

Mốc Phần Thưởng Số Lượng Tính Chất
100k Thẻ Vip 1 1 Khóa
Bùa Bảo Toàn 1 Không Khóa
Hoàng Long Kỳ Lệnh 10 Không Khóa
Mảnh Chân Khí 100 Không Khóa
Mảnh Ghép Ngựa 100 Không Khóa
Mảnh Ghép Ấn 100 Không Khóa
Mảnh Mặt Nạ 100 Không Khóa
Dị Dung Thạch 100 Không Khóa
Phổ Luyện Kinh Thư 100 Không Khóa
Phổ Luyện Pháp Bảo 100 Không Khóa
Tiên Ma Thạch 100 Không Khóa
Bảo Thạch Nâng Cấp 100 Không Khóa
Hoàng Long Bang Thạch 100 Không Khóa
Kinh Nghiệm Đơn 100 Không Khóa
300k Thẻ Vip 2 1 Khóa
Bùa Bảo Toàn 3 Không Khóa
Hoàng Long Kỳ Lệnh 30 Không Khóa
Mảnh Chân Khí 300 Không Khóa
Mảnh Ghép Ngựa 300 Không Khóa
Mảnh Ghép Ấn 300 Không Khóa
Mảnh Mặt Nạ 300 Không Khóa
Dị Dung Thạch 300 Không Khóa
Phổ Luyện Kinh Thư 300 Không Khóa
Phổ Luyện Pháp Bảo 300 Không Khóa
Tiên Ma Thạch 300 Không Khóa
Bảo Thạch Nâng Cấp 300 Không Khóa
Hoàng Long Bang Thạch 300 Không Khóa
Kinh Nghiệm Đơn 300 Không Khóa
500k Thẻ Vip 3 1 Khóa
Bùa Bảo Toàn 5 Không Khóa
Hoàng Long Kỳ Lệnh 50 Không Khóa
Mảnh Chân Khí 500 Không Khóa
Mảnh Ghép Ngựa 500 Không Khóa
Mảnh Ghép Ấn 500 Không Khóa
Mảnh Mặt Nạ 500 Không Khóa
Dị Dung Thạch 500 Không Khóa
Phổ Luyện Kinh Thư 500 Không Khóa
Phổ Luyện Pháp Bảo 500 Không Khóa
Tiên Ma Thạch 500 Không Khóa
Bảo Thạch Nâng Cấp 500 Không Khóa
Hoàng Long Bang Thạch 500 Không Khóa
Kinh Nghiệm Đơn 500 Không Khóa
1000k Thẻ Vip 4 1 Khóa
Bùa Bảo Toàn 10 Không Khóa
Hoàng Long Kỳ Lệnh 100 Không Khóa
Mảnh Chân Khí 1000 Không Khóa
Mảnh Ghép Ngựa 1000 Không Khóa
Mảnh Ghép Ấn 1000 Không Khóa
Mảnh Mặt Nạ 1000 Không Khóa
Dị Dung Thạch 1000 Không Khóa
Phổ Luyện Kinh Thư 1000 Không Khóa
Phổ Luyện Pháp Bảo 1000 Không Khóa
Tiên Ma Thạch 1000 Không Khóa
Bảo Thạch Nâng Cấp 1000 Không Khóa
Hoàng Long Bang Thạch 1000 Không Khóa
Kinh Nghiệm Đơn 1000 Không Khóa
Rương Vũ Khí Ma Binh 1 Không Khóa
Thần Sa-Phồn Hoa Dẫn 222 Không Khóa
3000k Thẻ Vip 5 1 Khóa
Bùa Bảo Toàn 30 Không Khóa
Hoàng Long Kỳ Lệnh 300 Không Khóa
Mảnh Chân Khí 3000 Không Khóa
Mảnh Ghép Ngựa 3000 Không Khóa
Mảnh Ghép Ấn 3000 Không Khóa
Mảnh Mặt Nạ 3000 Không Khóa
Dị Dung Thạch 3000 Không Khóa
Phổ Luyện Kinh Thư 3000 Không Khóa
Phổ Luyện Pháp Bảo 3000 Không Khóa
Tiên Ma Thạch 3000 Không Khóa
Bảo Thạch Nâng Cấp 3000 Không Khóa
Hoàng Long Bang Thạch 3000 Không Khóa
Kinh Nghiệm Đơn 3000 Không Khóa
Rương Vũ Khí Hạo Thiên 1 Không Khóa
Thần Sa-Kình Tiếu Dẫn 222 Không Khóa
5000k Thẻ Vip 6 1 Khóa
Bùa Bảo Toàn 50 Không Khóa
Hoàng Long Kỳ Lệnh 500 Không Khóa
Mảnh Chân Khí 5000 Không Khóa
Mảnh Ghép Ngựa 5000 Không Khóa
Mảnh Ghép Ấn 5000 Không Khóa
Mảnh Mặt Nạ 5000 Không Khóa
Dị Dung Thạch 5000 Không Khóa
Phổ Luyện Kinh Thư 5000 Không Khóa
Phổ Luyện Pháp Bảo 5000 Không Khóa
Tiên Ma Thạch 5000 Không Khóa
Bảo Thạch Nâng Cấp 5000 Không Khóa
Hoàng Long Bang Thạch 5000 Không Khóa
Kinh Nghiệm Đơn 5000 Không Khóa
Rương Vũ Khí HuyềnThiên 1 Không Khóa
Thần Sa-Phong Vân Dẫn 222 Không Khóa
7000k Thẻ Vip 7 1 Khóa
Bùa Bảo Toàn 70 Không Khóa
Hoàng Long Kỳ Lệnh 700 Không Khóa
Mảnh Chân Khí 7000 Không Khóa
Mảnh Ghép Ngựa 7000 Không Khóa
Mảnh Ghép Ấn 7000 Không Khóa
Mảnh Mặt Nạ 7000 Không Khóa
Dị Dung Thạch 7000 Không Khóa
Phổ Luyện Kinh Thư 7000 Không Khóa
Phổ Luyện Pháp Bảo 7000 Không Khóa
Tiên Ma Thạch 7000 Không Khóa
Bảo Thạch Nâng Cấp 7000 Không Khóa
Hoàng Long Bang Thạch 7000 Không Khóa
Kinh Nghiệm Đơn 7000 Không Khóa
Rương Vũ Khí Tử Không 1 Không Khóa
Tử Tinh Thần Thạch 222 Không Khóa
10.000k Thẻ Vip 8 1 Khóa
Bùa Bảo Toàn 100 Không Khóa
Hoàng Long Kỳ Lệnh 1000 Không Khóa
Mảnh Chân Khí 10000 Không Khóa
Mảnh Ghép Ngựa 10000 Không Khóa
Mảnh Ghép Ấn 10000 Không Khóa
Mảnh Mặt Nạ 10000 Không Khóa
Dị Dung Thạch 10000 Không Khóa
Phổ Luyện Kinh Thư 10000 Không Khóa
Phổ Luyện Pháp Bảo 10000 Không Khóa
Tiên Ma Thạch 10000 Không Khóa
Bảo Thạch Nâng Cấp 10000 Không Khóa
Hoàng Long Bang Thạch 10000 Không Khóa
Kinh Nghiệm Đơn 10000 Không Khóa
Rương Vũ Khí Tử Dương 1 Không Khóa
Tử Tinh Chân Thạch 222 Không Khóa
15.000k Thẻ Vip 9 1 Khóa
Bùa Bảo Toàn 150 Không Khóa
Hoàng Long Kỳ Lệnh 1500 Không Khóa
Mảnh Chân Khí 15000 Không Khóa
Mảnh Ghép Ngựa 15000 Không Khóa
Mảnh Ghép Ấn 15000 Không Khóa
Mảnh Mặt Nạ 15000 Không Khóa
Dị Dung Thạch 15000 Không Khóa
Phổ Luyện Kinh Thư 15000 Không Khóa
Phổ Luyện Pháp Bảo 15000 Không Khóa
Tiên Ma Thạch 15000 Không Khóa
Bảo Thạch Nâng Cấp 15000 Không Khóa
Hoàng Long Bang Thạch 15000 Không Khóa
Kinh Nghiệm Đơn 15000 Không Khóa
20.000k Thẻ Vip 10 1 Không Khóa
Bùa Bảo Toàn 200 Không Khóa
Hoàng Long Kỳ Lệnh 2000 Không Khóa
Mảnh Chân Khí 20000 Không Khóa
Mảnh Ghép Ngựa 20000 Không Khóa
Mảnh Ghép Ấn 20000 Không Khóa
Mảnh Mặt Nạ 20000 Không Khóa
Dị Dung Thạch 20000 Không Khóa
Phổ Luyện Kinh Thư 20000 Không Khóa
Phổ Luyện Pháp Bảo 20000 Không Khóa
Tiên Ma Thạch 20000 Không Khóa
Bảo Thạch Nâng Cấp 20000 Không Khóa
Hoàng Long Bang Thạch 20000 Không Khóa
Kinh Nghiệm Đơn 20000 Không Khóa

 

✻ LƯU Ý: Sau khi chuyển khoản ATM hoặc chuyển Momo xong, quý đồng đạo vui lòng inbox fanpage để được hỗ trợ duyệt Xu nhanh nhất.