Cẩm Nang

Thời Gian Hoạt Động (New)

Thời Gian Hoạt Động Vị Trí NPC Liên Quan Thưởng
Thứ/Ngày Bắt Đầu Kết Thúc
Hàng Ngày 06h00 08h00 Siêu Boss-Thủ Vệ Đao Khách Thần Nữ Phong 100 Vạn Đồng + 1 Bùa Bảo Toàn + 100 Túi LuyệnHóa + 10 Hoàng Long Kỳ Lệnh + 10 Xu Nạp.
Hàng Ngày 06h30 07h00 Thích Khách Hoàng Long Mạn Bắc Thảo Nguyên NPC Hoạt Động Nhận Thưởng 30 Vạn Đồng + 1 Hoàng Long Kỳ Lệnh.
Hàng Ngày 08h00 10h00 Siêu Boss-Hòa Thượng Tóc Dài Tàn Tích Dạ Lang 100 Vạn Đồng + 1 Bùa Bảo Toàn + 100 Túi LuyệnHóa + 10 Hoàng Long Kỳ Lệnh + 10 Xu Nạp.
Hàng Ngày 08h55 09h00 Báo Danh BHĐ Địa Ngục NPC Hoạt Động https://hoanglongkiem.net/bach-ho-duong-dia-nguc/
Hàng Ngày 09h00 09h30 Bắt Đầu BHĐ Địa Ngục
Hàng Ngày 09h30 Boss 55-75 10-15 Vạn đồng + Túi Luyện Hóa.
Hàng Ngày 10h00 12h00 Siêu Boss-Thiên Long Cổ Lăng Dữ 100 Vạn Đồng + 1 Bùa Bảo Toàn + 100 Túi LuyệnHóa + 10 Hoàng Long Kỳ Lệnh + 10 Xu Nạp.
Hàng Ngày 10h30 10h45 Truy Tìm ADM Đại Lý Phủ RamDom: 500-1000 Nguyên Liệu Nâng Cấp, 10 Đá Thần Sa, 3 Hoàng Long Kỳ Lệnh.
Hàng Ngày 10h45 11h00 Thần Tài Năm Mới Lâm An Phủ RamDom mỗi 10s: 1000-5000 Đồng Thường + Túi Quà Năm Mới.
Hàng Ngày 11h00 11h55 Tống Kim https://hoanglongkiem.net/phan-thuong-hoat-dong-new/
Hàng Ngày 12h00 14h00 Siêu Boss-Hắc Ma Vương Nguyệt Nha Tuyền 100 Vạn Đồng + 1 Bùa Bảo Toàn + 100 Túi LuyệnHóa + 10 Hoàng Long Kỳ Lệnh + 10 Xu Nạp.
Hàng Ngày 12h30 13h00 Boss Thích Khách Hoàng Long Mạn Bắc Thảo Nguyên NPC Hoạt Động Nhận Thưởng 30 Vạn Đồng + 1 Hoàng Long Kỳ Lệnh.
Hàng Ngày 13h00 13h55 Tống Kim https://hoanglongkiem.net/phan-thuong-hoat-dong-new/
Hàng Ngày 14h00 16h00 Siêu Boss-Hỏa Kỳ Lân Sắc Lặc Xuyên 100 Vạn Đồng + 1 Bùa Bảo Toàn + 100 Túi LuyệnHóa + 10 Hoàng Long Kỳ Lệnh + 10 Xu Nạp.
Hàng Ngày 15h00 15h55 Tống Kim https://hoanglongkiem.net/phan-thuong-hoat-dong-new/
Hàng Ngày 15h30 Boss Thế Giới 55-75-95 10-15-20 Vạn đồng + Túi Luyện Hóa.
Hàng Ngày 15h35 16h55 Tần Thủy Hoàng 100 Vạn Đồng + 1 Bùa Bảo Toàn + 100 Túi LuyệnHóa + 10 Hoàng Long Kỳ Lệnh + 10 Xu Nạp.
Hàng Ngày 16h00 18h00 Siêu Boss-Lam Kỳ Lân Đôn Hoàng Cổ Thành 100 Vạn Đồng + 1 Bùa Bảo Toàn + 100 Túi LuyệnHóa + 10 Hoàng Long Kỳ Lệnh + 10 Xu Nạp.
Hàng Ngày 17h00 17h55 Tống Kim https://hoanglongkiem.net/phan-thuong-hoat-dong-new/
Hàng Ngày 18h00 18h10 Báo Danh Hoa Sơn Luận Kiếm (Vòng Ngũ Hành) NPC Hoạt Động Thắng: 50 Vạn + 500 Túi Luyện Hóa – Thua: 30 Vạn + 300 Túi Luyện Hóa
Hàng Ngày 18h20 18h30 Rút Cờ, Nhận Thưởng Vòng Ngũ Hành NPC Hoạt Động
Hàng Ngày 18h30 18h35 Báo Danh Vòng Minh Chủ NPC Hoạt Động 100 Vạn Đồng + 1000 Túi Luyện Hóa + 1 Bàu Bảo Toàn + 10 Xu Nạp.
Hàng Ngày 18h35 18h55 Rút Cờ Quán Quân Minh Chủ
Hàng Ngày 19h30 Boss Thế Giới 55-75-95 10-15-20 Vạn đồng + Túi Luyện Hóa.
Hàng Ngày 20h00 22h00 Phó Bản Siêu Boss NPC Hoạt Động Đồng Thường + Rương Siêu Boss.
Thứ 2 – Thứ 5 19h30 20h00 Báo Danh Thi Đấu Loạn Phái NPC Chưởng Môn https://hoanglongkiem.net/phan-thuong-hoat-dong-new/
20h00 21h00 Bắt Đầu Thi Đấu Loạn Phái
Thứ 6 19h30 20h00 Bang Chủ Báo Danh Công Thành Chiến NPC Tướng Viễn Chinh https://hoanglongkiem.net/phan-thuong-hoat-dong-new/
20h00 21h00 Bắt Đầu Công Thành Chiến
Thứ 7 – Chủ Nhật 20h00 20h30 Tuyên Chiến NPC Quan Lãnh Thổ https://hoanglongkiem.net/phan-thuong-hoat-dong-new/
20h30 21h30 Bắt Đầu Tranh Đoạt Lãnh Thổ
Hàng Ngày 21h00 21h55 Tống Kim https://hoanglongkiem.net/phan-thuong-hoat-dong-new/
Hàng Ngày 21h55 22h00 Báo Danh BHĐ Địa Ngục NPC Hoạt Động https://hoanglongkiem.net/bach-ho-duong-dia-nguc/
Hàng Ngày 22h00 22h30 Bắt Đầu BHĐ Địa Ngục
Hàng Ngày 22h30 Boss Thế Giới 55-75-95 10-15-20 Vạn đồng + Túi Luyện Hóa.
Hàng Ngày 22h35 Tần Thủy Hoàng 100 Vạn Đồng + 1 Bùa Bảo Toàn + 100 Túi LuyệnHóa + 10 Hoàng Long Kỳ Lệnh + 10 Xu Nạp.
Hàng Ngày 23h00 23h55 Tống Kim https://hoanglongkiem.net/phan-thuong-hoat-dong-new/
Hàng Ngày 00h00 02h00 Siêu Boss-Sát Thủ Bóng Đêm Lương Sơn Bạc 100 Vạn Đồng + 1 Bùa Bảo Toàn + 100 Túi LuyệnHóa + 10 Hoàng Long Kỳ Lệnh + 10 Xu Nạp.
Hàng Ngày 01h00 03h00 Siêu Boss-Hắc Kỳ Lân Tàn Tích Cung A Phòng 100 Vạn Đồng + 1 Bùa Bảo Toàn + 100 Túi LuyệnHóa + 10 Hoàng Long Kỳ Lệnh + 10 Xu Nạp.
Hàng Ngày 00h30 01h00 Boss Thích Khách Hoàng Long Mạn Bắc Thảo Nguyên NPC Hoạt Động Nhận Thưởng 30 Vạn Đồng + 1 Hoàng Long Kỳ Lệnh.
Hàng Ngày 02h00 Boss Thế Giới 55-75 10-15 Vạn đồng + Túi Luyện Hóa.