Tin Tức

Trùng Sinh Ngựa

Thu Thập Nguyên Liệu.

  • Trùng Sinh Đơn thu thập được từ hoạt động BHĐ Địa Ngục.

Giám Định Và Nâng Cấp.

  • Sau Khi có trùng sinh đơn nhấn chuột phải vào Trùng Sinh Đơn Để Giám Định Ngựa.
  • Giám Định Ngựa Yêu Cầu cần có: 1 Ngựa +10, 200 Trùng Sinh Đơn, 200 Vạn Đồng.
  • Lưu Ý( Ngựa Dưới +10 hoặc lơn hơn +10 không thể Giám Định Và ko thể Hợp Nhất).
Cấp Nguyên Liệu Cần Đồng Thường Tỷ Lệ
1 Cần Có Ngựa +10 để Giám Định
2 200 Trùng Sinh Đơn 200 Vạn 100%
3 300 Trùng Sinh Đơn 300 Vạn 100%
4 400 Trùng Sinh Đơn 400 Vạn 100%
….
60 6000 Trùng Sinh Đơn 6000 vạn 100%