Bảng Xếp Hạng Lần Reset
Bảng Xếp Hạng Lần Reset


Lưu ý: Lần đầu tiên hệ thống sẽ tự động thống kê 7 ngày gần nhất

STT Tên nhân vật Tổng Số Lần Rs Server