Bảng Xếp Hạng Lần Reset
Bảng Xếp Hạng Lần Reset


Lưu ý: Lần đầu tiên hệ thống sẽ tự động thống kê 7 ngày gần nhất

STT Tên nhân vật Tổng Số Lần Rs Server
1 s6.SiIverS 25 s6
2 s6.PhiLu 18 s6
3 s5.Silvertime 17 s6
4 s6.condien 13 s6
5 s7.ChịĐep 11 s7
6 s6.Bướm 11 s6
7 s6.Winner 11 s6
8 s6.RolandL 10 s6
9 s7.LinkSex 8 s7
10 s7.Big1987 5 s7
11 s9.DomXinh 5 s7
12 s6.BigHole 4 s6
13 s6.love 4 s6
14 s8.Charles 4 s6
15 s6.AdamsM 3 s6
16 s9.Death 3 s7
17 s6.HEROBOS 3 s6
18 s6.Spencer 2 s6
19 s9.KuTo 2 s6
20 s9.SunSilk 2 s6
21 s6.NhiNhi 2 s6
22 s6.bonmatsoi 2 s6
23 s8.Strym 2 s6
24 s6.BigBoss 1 s6
25 s6.Augus 1 s6
26 s8.Sứa 1 s7
27 s9.TomMy 1 s6
28 s9.TamVo 1 s6
29 s6.Benzy 1 s6
30 s9_skyhero 1 s6
31 s7.500$ 1 s7
32 s6.GuyKit 1 s6
33 s8.Dark 1 s6